Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

.

          Sklep

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony rufen.pasaz24.pl jest firma:
  RUFEN Kazimierz Gadzina
  ul.Św.Leonarda 59/28
  32-700 Bochnia
  NIP: 8681282474 
  REGON: 851742406
  Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Telefon: 690 605 405
  E-mail: biuro@rufen.pl
  zwana dalej Sprzedawcą
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na
  odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks
  dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym
  praktykom rynkowym.
 4. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Zamawiającego powoduje ponoszenie przez Zamawiającego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony internetowej wymienionej w § 1 p 1.
 6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamawiane produkty bez wad.
 9. Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów rozpakowanych, tzw końcówek serii - są one wyraźnie oznaczone jako "Wyprzedaż".
 10. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi producentów i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji towaru.
 11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszytkie jej składniki w tym podatek VAT, cła i inne podatki.
 12. Wszelkie informacje o produktach umieszczonych w Sklepie, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 13. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne dane wynikłe z nieprawidłowej informacji przekazanej przez producenta oferowanych towarów.
 14. Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu.

§ 2. Warunki techniczne

       Do poprawnej obsługi Sklepu jest wymagane:

 1. Posiadanie sprawnego technicznie komputera z połączeniem internetowym
 2. Posiadanie przeglądarki internetowej poprawnie interpretującej kod HTML i CSS oraz posiadającej obsługę bezpiecznego połączenia szyfrowanego https
 3. Włączenie w przeglądarce opcji akceptacji plików tymczasowych "cookie" oraz obsługi języka javascript
 4. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail


§ 3. Składanie zamówień

 1. Stroną składającą zamówienia w Sklepie zwaną dalej Zamawiającym, jest pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający osobowość prawną.
 2. Stroną przyjmującą zamówienia i dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest podmiot określony w § 1 p.1.
 3. Zamawiający ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W
  przypadku zrezygnowania przez Zamawiającego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych
  negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Zamówienia w sklepie składa się wybierając towary z oferty przedstawionej na stronie internetowej Sklepu i wypełniając odpowiedni formularz w celu podania danych adresowych Zamawiającego, sposobu zapłaty i sposobu dostawy.
 5. Zamawiający może dokonać w Sklepie rejestracji tj. założenia konta. Założenie konta jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 6. Przedmiotem transakcji są produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.
 7. Zamawiający dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów
  dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 10. Za moment zawarcia umowy uważa się zakończenie składania zamówienia co następuje poprzez wysłanie formularza z danymi kupującego, wybranym sposobem płatności oraz sposobem dostawy.
 11. Zamawiający składając zamówienie wyraża wolę zawarcia umowy kupna określonych towarów ze Sprzedawcą, a Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować tą umowę.


§ 4. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 1 doby roboczej od momentu otrzymania zapłaty za zamówienie. W niektórych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć, o czym kupujący zostanie poinformowany.
 2. W przypadku zamówień płatnych gotówką lub za pobraniem czas realizacji jest liczony od momentu złożenia zamówienia.
 3. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia tj: specyfikację zamówionych produktów, ich ilość i cenę, łączną kwotę do zapłaty, wybrany sposób dostawy oraz informacje na temat płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonego zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. W takim wypadku czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia.
 5. W ofercie mogą występować towary z dłuższym czasem realizacji niż podany w par.3 p.1. Takie towary posiadają dokładną informację na temat czasu realizacji.
 6. Czas realizacji jest to okres jaki upływa od momentu przyjęcia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia lub od momentu otrzymania zapłaty (dotyczy płatności przelewem lub płatności elektronicznych) do momentu wysyłki towarów do Zamawiającego.
 7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie Zamawiającemu zostanie zaproponowany nowy terminie realizacji lub odstąpienie od zamówienia.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,
  niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym
  Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 9. Zamawiający podczas składania zamówienia samodzielnie wybiera sposób dostawy towarów (Poczta Polska, kurier lub inne).
 10. Koszty dostawy są określone w cenniku dostawy umieszczonym na stronie Sklepu, a także automatycznie obliczane podczas finalizacji zamówienia.
 11. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie lub niemożności jego realizacji spowodowanej czynnikami nieprzewidywalnymi takimi jak klęski żywiołowe, pożar, kradzież itd.
 12. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Zamawiający.
 13. Zamawiający kwituje odbiór przesyłki na druku dostarczonym przez dostawcę. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 14. Przed odebraniem przesyłki od dostawcy, Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan zaklejenia przesyłki, czyli na taśmy, folie, plomby, itp. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Właścicielem sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Zamawiającemu wraz z przesyłką faktury VAT, specyfikacji zamówienia lub paragonu fiskalnego.
 16. Nie wybranie formy wysyłki lub brak wpłaty (w przypadku transakcji przedpłaconych) w przeciągu 72 godzin od daty zakupu, powoduje automatyczne anulowanie transakcji.

§ 5. Płatność

   1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

 1. Gotówką - przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sklepu. Dotyczy zamówień do kwoty 5.000 zł brutto.
 2. Za pobraniem - płatne u dostawcy towaru. Dotyczy zamówień do kwoty 5.000 zł brutto.
 3. Przelewem - nabywca dokonuje przelewu na rachunek Właściciela sklepu po potwierdzeniu zamówienia. Podstawą do wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie przelewu na rachunku Właściciela sklepu.
 4. Kartą płatniczą lub kredytową, e-przelewem - za pośrednictwem wyspecjalizowanego serwisu płatniczego.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU, PayPal.


§ 6. Gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na produkty określone są w odrębnych przepisach producentów.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i
  kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
  dwóch lat od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu, a jeżeli przedmiotem świadczenia
  sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu.
 4. Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane towary.
 5. Zamawiający może odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki.
 6. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie na koszt Nabywcy na adres siedziby Właściciela sklepu towaru w stanie nieuszkodzonym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawierającym wszystkie dane nabywcy oraz numer konta bankowego, na które należy zwrócić zapłatę.
 7. Towar zakupiony na fakturę VAT na cele związane z rodzajem prowadzonej działalności pozbawia możliwość do odstąpienia od umowy. Ustawa o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dotyczy konsumenta, nie przedsiębiorcy w znaczeniu z art. 33 § 1 KC.
 8. Zamawiający otrzymuje pełny zwrot zapłaconej kwoty wraz z kosztami wysyłki z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 9. Zapłata zwracana jest niezwłocznie, nie później niż 14 dnia licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę  odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 10. Zwrot płatności następuje na podany przez Zamawiającego rachunek banku w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 11. Nabywca ponosi pełne koszty przesyłki zgodnie z cennikiem wybranego przez niego dostawcy.
 12. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem oraz reklamacji ilościowej i jakościowej (uszkodzenie produktu, wada) Zamawiający winien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej na stronie kontakt. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
  - dane kupującego (koniecznie nr telefonu)
  - numer zamówienia
  - datę złożenia zamówienia
  - nazwę i numer produktu (jeżeli występuje)
  - dokładny opis przyczyny reklamacji
 13. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych. Sklep dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie.


§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Kupującego przy rejestracji w formularzu dane osobowe Kupującego są zbierane i przetwarzane przez Właściciela dla celów wykonywania niniejszej umowy na korzystanie przez Kupującego z https://rufen.pasaz24.pl/sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej: RODO), a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, w szczególności w zakresie marketingu produktów i usług oferowanych przez Właściciela.
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących, podanych przez Kupującego przy rejestracji w formularzu rejestracyjnym jest Właściciel. Właściciel jako administrator danych przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności i danych osobowych Kupujących, a w szczególności z należytą starannością dobiera     i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Właściciel sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Właściciela dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Kupujący, akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że znany mu jest fakt, iż administratorem danych osobowych Kupującego jest Właściciel https://rufen.pasaz24.pl/sklep tj. Rufen Kazimierz Gadzina ul. Św. Leonarda 59/28, 32-700 Bochnia oraz, że zapoznał się z informacjami przekazanymi mu przez Właściciela zgodnie z art. 13 - 22 RODO.
 4. Dane podane przez Kupującego będą przetwarzane przez Właściciela do czasu przesłania przez Kupującego do Właściciela informacji o zakończeniu korzystania z https://rufen.pasaz24.pl/sklep lub zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych Użytkownika oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: PUODO).
 5. Administratorem danych Sprzedających jest Właściciel. Dane Sprzedających, jak również dane innych podmiotów, dla których administratorem danych osobowych jest Sprzedający, w tym w szczególności dane Kupującego podane przez Kupującego Sprzedającemu, przetwarzane są i podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami odrębnych Warunków Licencji vendero w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej każdorazowo pomiędzy Sprzedającym i Właścicielem oraz zgodnie z postanowieniami regulaminów ustalanych przez każdego ze Sprzedających.
 6. Dane Sprzedających są jawne i ogólnodostępne w postaci „wizytówek sklepów” dostępnych w Pasażu.
 7. W momencie rejestracji na https://rufen.pasaz24.pl/sklep Kupujący wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych podanych przy rejestracji przez Właściciela do Sprzedającego w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedającego postanowień zawartej transakcji zgodnie z postanowieniami regulaminów ustalanych przez każdego ze Sprzedających tj. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego, podmiot realizujący dostawę towarów, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność, dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe), podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne, podmiot zapewniający system mailingowy, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 8. Dane osobowe Kupujących i Sprzedających nie są przekazywane przez Właściciela do państw trzecich. Dane Kupujących i Sprzedających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Zamówienie można złożyć pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Większość materiałów i zdjęć na stronie została stworzona przy wykorzystaniu artykułów firmowych folderów i broszur producentów. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie przedstawionych w tym serwisie jakichkolwiek artykułów i obrazów jest zabronione bez uzyskania zgody od producentów sprzedawanych towarów. Pozostałe opisy i zdjęcia opracowane przez Właściciela sklepu stanowią własność intelektualną firmy i mogą być używane i kopiowane tylko w przypadku jego pisemnej zgody.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 4. Zamawiający w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy
  poprzez:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  b) mediację
  c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 5. Zamawiający może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Witryna stworzona na platformie